SMART Repair Norge AS selger kun til virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. SMART Repair Norge AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Dersom det ikke foreligger annen skriftlig avtale er dette de gjeldende salgs- og leveringsbetingelser ved alt salg fra SMART Repair Norge AS, uansett ulik eller motstridende bestemmelser i den av kjøpers bestilling eller aksept.

Personopplysninger

Vi er pålagt å oppbevare din kontaktinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, håndtering av avgifter og eventuell garanti/retur. Av hensyn til sikkerheten oppbevarer vi også den IP-adressen som blir benyttet for å registrere bestillingen.

Smart Repair Norge AS vil aldri selge eller videreformidle personopplysninger til tredjepart. Utenforstående får kun innsyn i disse opplysningene dersom det er nødvendig for å utføre bestemte tjenester, som for eksempel ved leveranse av varer. I slike tilfeller ingår vi strenge avtaler for å ivareta sikkerheten rundt denne informasjonen.

Informasjonskapsler

For å øke brukervennligheten bruker vi informasjonskapsler. Dette gjør vi i samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon. En informasjonskapsel, populært kalt cookie, er data som blir lagret i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen en side til en annen. Et godt eksempel på dette er når du navigerer deg fra handlekurven til kassen. Dersom nettleseren din utelukker cookies, vil du oppleve at flere av funksjonene på smartrepairnorge.no ikke fungerer som de skal.

Priser

Eventuelt salg skjer på den måte som fremkommer i tilbud/ordrebekreftelse.

Prisen kan bli justert ved prisendringer fra SMART Repair Norge AS underleverandør til tidspunktet for endelig oppgjør for leverandøren. Eventuelt kan prisen justeres dersom den gjeldende pris på leveringsdagen er endret. Prisen kan også reguleres ved lignende prisstigninger som inntreffer etter tilbud/ordrebekreftelse, men innen fakturadato, det kan bl.a gjelde endringer på råmaterialer fra SMART Repair Norge AS sin underleverandør, offentlige avgifter, kurs- og lønnsreguleringer m.m.

Oppgitte priser gjelder alltid eks. levering og mva.

Ved ordrer på under NOK 500,00 eks. levering og mva pålegges et ekspedisjonsgebyr på NOK 75,00.

 

Levering og forsinkelser

Normal levering skjer på betingelsen: ab lager SMART Repair Norge AS.

Levering skjer på den avtalte adresse.

Forsinket levering som skyldes forsinkelse eller leveringsproblemer fra SMART Repair Norge AS underleverandører uavhengig av årsak eller force majeure ( se avsnitt 6.c.) forlenges leveringstid med antall dager forsinkelse. Dersom forsinkelsen varer mer enn 3 måneder kan kjøper og SMART Repair Norge AS annullere transaksjonen, og ingen av partene kan stille krav om erstatning. Kun i det omfang SMART Repair Norge AS har handlet grovt uaktsomt skal SMART Repair Norge AS være ansvarlig for forsinkelsen.

 

Betaling og eiendom

Betaling 10 dager netto.

Ved overskridelse av kredittiden kan SMART Repair Norge AS kreve rente på p.t. 2,0% pr påbegynt måned. Rentesatsen kan når som helst endres av SMART Repair Norge AS.

Ved fremsendelse av betalingsforsinkelse blir det pålagt et gebyr på 100 kr pr. påminnelse.

Kjøperen kan ikke utlignes mot kjøpesummen og eventuelle andre juridiske saker mot SMART Repair Norge AS. Kjøper kan ikke utsette betalingen på grunn av en klage eller motkrav for det leverte produktet.

SMART Repair Norge AS salgspant i varene helt de er betalt i sin helhet.

 

Klager og mangler

Umiddelbart etterer mottak av varer på leveringsadressen skal kjøper sjekke den mottatte forsendelsen.

Hvis kjøperen hevder mangler eller feil, skal kjøper straks og senest 5 arbeidsdager etter leveringsdato skriftlig meddele SMART Repair Norge AS om omfanget av mangelen eller feilens art.

Såfremt det er snakk om en skjult feil eller mangel skal kjøper såfremt kjøper vil påberope seg denne, straks og senest 5 arbeidsdager etter at kjøper var eller burde vært kjent med denne mangelen skriftlig reklamere for denne.

Dokumenterte mangler eller feil begått av SMART Repair Norge AS vil bli ettersendt eller ombyttet for SMART Repair Norge AS`s regning. Dersom ettersendelse eller ombytting ikke kan finne sted, har kjøper alene rett til tilbakebetaling av kjøpesummen for de gjenstandene der det er mangler eller feil.m.

 

Ansvarsbegrensning.

Erstatningskrav overfor SMART Repair Norge AS kan aldri overstige det fakturerende beløp.

Reklamerer kjøper ikke som anført i pkt om Klager og mangler, kan kjøper ikke senere gjøre mangler eller feil gjeldende.

SMART Repair Norge AS`s ansvar omfatter kun berettigede reklamasjoner som viser seg innen et år fra leveringsdato.

Såfremt det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade skal det også meddeles straks. SMART Repair Norge AS `s ansvar omfatter ikke mangler forårsaket av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av kjøper. SMART Repair Norge AS ansvar omfatter kun mangler som oppstår under korrekt anvendelse av produktet. Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter feks ikke mangler som skyldes mangelfull vedlikeholdelse, feil bruk av produkter, feil montering foretatt av kjøper, endringer foretatt uten SMART Repair Norge AS skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøper har utført på feilaktig måte. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og forringelse.

Det er kjøpers ansvar å innrette arbeidsplass og anvende det kjøpte utstyr korrekt i.h.t Arbeidstilsynets eller lignende tilsynsmyndighets bestemmelser.

Ved tap, tapt fortjeneste, annet økonomisk tap i henhold til avtalen, herunder forsinkelse eller mangler ved leveranser belastes ikke SMART Repair Norge AS.

Det tas videre forbehold for dersom force majeure som feks arbeidskonflikt, brann, krig, mobilisering, uforutsette militærinnkallelser, beslagleggelser, valutarestriksjoner, opprør og lignende inntreffer.

Det tas også forbehold for mangler og forsinkelser som skyldes ovenstående punkter hos SMART Repair Norge AS underleverandører. Overnevnte forhold medfører ansvarsfrihet for SMART Repair Norge AS.

Omstendigheter som overnevnte som inntreffer før tilbudet er avgitt, medfører kun ansvarsfrihet for SMART Repair Norge AS.

 

Returvarer og emballasje

Kun etter avtale kan varer som er mottatt og bestilt sendes i retur. Ved godkjent returnering skal varene være bilagt kopi av faktura eller oppgivelse av returnummer. Varen skal returneres i uskadet original emballasje.

Returnering av avtalte lagerførte varer innen 5 dager vil bli kreditert uten returfradrag men eksklusiv eventuell forsendelsesutlegg. Ved feilleveranser krediteres hele beløpet iht. Pkt, 9 .a., og nye varer fremsendes for SMART Repair Norge AS `s regning.

Returnering av avtalte lagerførte varer senere enn 5 dager fra levering, krediteres iht. pkt 9.a. med et returfradrag på 30%.

Returvarer med eldre fakturadato enn 6 måneder krediteres ikke.

Ordrebekreftelse av spesielt fremstilte og spesielt hjemtatte varer tas ikke i retur.